Vedtægter 2014

Gældende for Generalforsamling og Bestyrelse i Jagtselskabet af 1977


Jagtforeningen tegnes af bestyrelsen, kaldet for ‘Styregruppen’.
Jagtforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april/maj måned.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlinger med 4 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt.
Der orienteres om generalforsamling ved opslag på foreningens hjemmeside og e-mail.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet betales årligt forud.

Kassereren fører regnskab, indkasserer dens indtægter og afholder dens udgifter.
Skyldige beløb kan hæves af kassereren.
Kassereren er ansvarlig for de nødvendige regnskabsbilag, ligesom han/hun er ansvarlig for de ham/hende betroede midler.
Kassereren må højest opbevare kr. 1000,00. som kassebeholdning.
Overskrides dette beløb, skal pengene sættes i bank/pengeinstitut indenfor 7 dage.

Kontoen bærer Jagtforeningens navn.

I tilfælde af kassererens forfald overtages dette hverv midlertidig af et andet bestyrelsesmedlem.

Regnskabet fremlægges til gennemsyn på generalforsamlingen.
Nummererede bilag skal ligeledes være til tilgængelig på generalforsamlingen.

Ved Jagtforeningens opløsning fordeles dennes bankindestående, ved jagtlejens ophør, til medlemmerne.

Noter:
1. udgave nedskrevet pr 28/5 14 til gennemsyn af Jyske Bank.